Algemene voorwaarden Zakelijk

van Alcochem B.V. en haar groepsmaatschappijen, alle gevestigd aan Zeilmaker 4, 3861 SM Nijkerk, hierna elk apart of tezamen te noemen 'Alcochem', gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31043702

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Alcochem en op alle met Alcochem gesloten overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als Opdrachtgever.
 3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Alcochem gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op aflevering zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 inclusief verpakking. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alcochem behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enzovoort.
 2. De gebruiksrechten op de in lid 1 genoemde gegevens zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcochem niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

Artikel 4: Levertijd

 1. Levertijden worden door Alcochem bij benadering vastgesteld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als er sprake is van extra bestellingen wordt de levertijd verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om de eventuele productie ervan te verrichten. Als extra bestellingen niet in de planning van Alcochem kunnen worden ingepast, zal levering plaatsvinden zodra de planning dit toelaat.

Artikel 5: Risico-overgang

 1. Levering vindt plaats zoals gespecificeerd in de overeenkomst conform de definities van de Incoterms 2020; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Alcochem deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
 2. Als sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Alcochem.

Artikel 6: Prijs- en portfoliowijzigingen

 1. Alcochem is gerechtigd haar portfolio en prijslijst te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op afgesloten en/of inmiddels uitgevoerde overeenkomsten, andere dan duur- of mantelovereenkomsten.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Alcochem heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door Alcochem te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Alcochem niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Alcochem is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Alcochem is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Alcochem toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Alcochem verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 2. Als het voor Alcochem ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Alcochem voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht of, in geval van duur- of mantelovereenkomsten, het bedrag dat door Alcochem voor de onderhavige levering (exclusief BTW) in rekening is gebracht.                                                         
 3. Bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst en aanspraken van derde partijen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Garantie en reclamaties

 1. Alcochem garandeert de goede werking van zijn producten of materialen gedurende een periode van zes maanden na levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij Alcochem schriftelijk anders aangeeft. Daarna zal Alcochem de keuze maken of hij:
 • de zaak herstelt;
 • de zaak vervangt;
 • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 1. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Alcochem heeft voldaan. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.

Bij levering van minerale of chemische stoffen, wordt geen garantie gegeven indien deze, nadat dezen ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever, zijn vervuild of vermengd met andere stoffen, waardoor de eigenschappen ervan zijn of worden aangetast. In dergelijke gevallen ligt de bewijslast bij Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Alcochem heeft gereclameerd.

Artikel 10: Betaling

 1. Facturen worden verzonden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Alcochem, bij gebreke waarvan wordt gefactureerd bij levering.
 2. Opdrachtgever dient te betalen op de door Alcochem aangegeven rekening binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en, als Alcochem in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Alcochem in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum ten bedrage van 15% (vijftien procent) van het onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft Alcochem eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever nalatig blijft de daarvoor gefactureerde bedragen te voldoen.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze niet bezwaren buiten zijn normale bedrijfsuitoefening.
 3. Nadat Alcochem zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Alcochem de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Alcochem toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Als Alcochem geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Alcochem te verpanden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.
 3. Indien Opdrachtgever gevestigd is binnen de Europese Unie, neemt de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Alcochem kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met regels van dwingend recht.
 4. Indien Opdrachtgever gevestigd is buiten de Europese Unie, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel te Den Haag, Nederland door één arbiter, benoemd in overeenstemming met het genoemde reglement. De arbitrage vindt plaats in de Engelse taal.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, dan kunt u deze richten aan:

Alcochem Hygiene B.V., Zeilmaker 4, 3861 SM Nijkerk, tel. +31(0)33 299 4139 of per e-mail: hygiene@alcochem.com of support@firstelementsstore.com

Versie 3.3 | januari 2021

Wilt u onze leveringsvoorwaarden liever downloaden? Gebruik dan hiervoor onderstaande link.

Voor het downloaden van onze voorwaarden is Acrobat Reader nodig. Klik hier om Acrobat Reader veilig te downloaden.

     Zakelijk

De waardering van firstelementsstore.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 36 reviews.
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!