Klachtenregeling

Klachtenregeling in het kort

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar support@firstelementsstore.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Klachtenregeling Consumenten

 1. FE/AH beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FE/AH, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij FE/AH ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FE/AH binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot FE/AH. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van FE/AH niet op, tenzij FE/AH schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door FE/AH, zal FE/AH naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Klachtenregeling Zakelijke klanten

 1. Alcochem garandeert de goede werking van zijn producten of materialen gedurende een periode van zes maanden na levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij Alcochem schriftelijk anders aangeeft. Daarna zal Alcochem de keuze maken of hij:
  • de zaak herstelt;
  • de zaak vervangt;
  • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Alcochem heeft voldaan. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.
 4. Bij levering van minerale of chemische stoffen, wordt geen garantie gegeven indien deze, nadat dezen ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever, zijn vervuild of vermengd met andere stoffen, waardoor de eigenschappen ervan zijn of worden aangetast. In dergelijke gevallen ligt de bewijslast bij Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Alcochem heeft gereclameerd.

Op uw bestelling zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Indien u een bestelling plaatst als particulier zijn dat
de Algemene Voorwaarden voor consumenten;
namens een bedrijf of instelling zijn dat de Algemene Voorwaarden zakelijk.

U kunt de toepasselijke voorwaarden downloaden of op de site lezen.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bedrijfsgegevens zorgvuldig in te vullen in de Winkelwagen.

Consumenten

     Zakelijk

De waardering van firstelementsstore.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 36 reviews.
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!